Algemene voorwaarden
In Balans Lifestyle

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. In Balans Lifestyle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan Vennerstraat 18, 9765GX te Paterswolde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66745640.
 2. Wederpartij: eenieder met wie In Balans Lifestyle een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en In Balans Lifestyle tot stand gekomen overeenkomst waarmee In Balans Lifestyle zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het uitvoeren van consulten en/of het leveren van producten.
 4. Consult: elk (telefonisch) consult waarbij In Balans Lifestyle de wederpartij voorziet van voedings- en/of leefstijladviezen. Als consulten worden tevens aangemerkt: intakegesprekken en ‘samen-boodschappen-doen-consulten’.
 5. Producten: alle in het kader van een koop door In Balans Lifestyle aan de wederpartij te leveren zaken, zoals voedingssupplementen.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van In Balans Lifestyle en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Wanneer In Balans Lifestyle niet steeds strikte naleving van de bedingen uit deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat In Balans Lifestyle het recht verliest om in toekomstige soortgelijke gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden met als doel een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het vernietigde of nietige beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van In Balans Lifestyle is vrijblijvend; In Balans Lifestyle is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van In Balans Lifestyle, binden haar niet.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanbod en/of aanvaarding, en aldus de totstandkoming van de overeenkomst, kan mondeling plaatsvinden. Mondeling tussen partijen gemaakte afspraken binden partijen dan ook evengoed als schriftelijk gemaakte afspraken. Indien In Balans Lifestyle een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst aan de wederpartij heeft verzonden, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij daaromtrent binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging bij In Balans Lifestyle heeft geklaagd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere persoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | CONSULTEN

 1. In Balans Lifestyle zal consulten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. In Balans Lifestyle verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. In Balans Lifestyle kan er dan ook niet voor instaan dat de wederpartij de resultaten behaalt die zij in verband met het volgen van één of meerdere consulten beoogt te verwezenlijken.
 2. In Balans Lifestyle is steeds gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. De complementaire geneeskunde en een orthomoleculair voedingsadvies zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. De wederpartij wordt geacht bij ziekte en aandoeningen eerst haar huisarts of een specialist te raadplegen en een diagnose te laten stellen om ernstige aandoeningen uit te sluiten. Met goedvinden van de arts of specialist kan vervolgens een passend voedings- en leefstijladvies worden verstrekt.
 4. De wederpartij is gehouden om In Balans Lifestyle tijdig alle informatie te verstrekken zodat het voor In Balans Lifestyle mogelijk is haar diensten goed te kunnen verlenen. Het gaat hierbij onder meer om haar, tijdens het intakegesprek op te geven, persoonlijke en medische achtergrondinformatie. In Balans Lifestyle gaat bij de uitvoering van de consulten dan ook mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien In Balans Lifestyle overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit nimmer als tekortkoming van In Balans Lifestyle worden aangemerkt. In Balans Lifestyle is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Indien en voor zover is overeengekomen dat de uitvoering van de diensten geschiedt op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij In Balans Lifestyle op die locatie een ruimte beschikbaar te stellen die in redelijkheid geschikt is voor de dienstverlening van In Balans Lifestyle.
 6. De wederpartij heeft te allen tijde het wettelijke recht om consulten te annuleren. Annulering door de wederpartij dient te geschieden uiterlijk 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van het geplande consult. Indien geen tijdige annulering plaatsvindt, blijft de wederpartij de volledige prijs verschuldigd, berekend naar evenredigheid van de voor de wederpartij door In Balans Lifestyle vrijgeplande tijd.
 7. Een verzoek van In Balans Lifestyle tot verplaatsing of afzegging van een consult vindt uitsluitend plaats op grond van een gewichtige reden. De wederpartij is gerechtigd een verzoek van In Balans Lifestyle tot verplaatsing van een consult af te wijzen. Bij de vaststelling van een alternatief tijdstip waarnaar een consult wordt verplaatst, houden partijen rekening met elkaars redelijke belangen.
 8. De bewijslast dat een consult tijdig door de wederpartij is geannuleerd, rust op de wederpartij.

ARTIKEL 5. | PRODUCTVERKOOP

 1. In Balans Lifestyle spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter, zijn alle door In Balans Lifestyle vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van In Balans Lifestyle treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij In Balans Lifestyle schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen In Balans Lifestyle de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat In Balans Lifestyle alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Een door In Balans Lifestyle, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke consumentenrechten die de wederpartij jegens In Balans Lifestyle kan doen gelden.
 5. In geval van een geldige garantieaanspraak, maakt de wederpartij aanspraak op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van het gebrekkige product.

ARTIKEL 6. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 48 uur na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de klacht, aan In Balans Lifestyle kenbaar te maken. Laat de wederpartij dat na, dan kan de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van In Balans Lifestyle en kan In Balans Lifestyle niet langer aansprakelijk worden gehouden voor de eventueel door de wederpartij geleden schade in verband met hetgeen waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen deugdelijk te worden gemotiveerd zodat In Balans Lifestyle in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten van de wederpartij schorten haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst nimmer op.
 3. Het bepaalde in lid 1 geldt niet in het kader van een consumentenkoop. In dat geval geldt, zoals artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek luidt: De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. In Balans Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: ziekte van Netty Verschoor, oftewel de persoon die namens In Balans Lifestyle consulten geeft, tekortkomingen van toeleveranciers van producten, alsook andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van In Balans Lifestyle intreden.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien In Balans Lifestyle bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In Balans Lifestyle is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst In Balans Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is In Balans Lifestyle gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan In Balans Lifestyle verschuldigde betalingen heeft gesteld.
 3. Ook is In Balans Lifestyle gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door In Balans Lifestyle op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die In Balans Lifestyle ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien In Balans Lifestyle de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 9. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door In Balans Lifestyle geleverde producten blijven haar eigendom voor zolang de wederpartij niet volledig aan haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. In Balans Lifestyle heeft altijd het recht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen of te doen terugnemen.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op basis van de door In Balans Lifestyle gebruikelijk gehanteerde uurtarieven en werkelijk bestede uren.
 2. De consulten van In Balans Lifestyle zijn vrijgesteld van BTW. Over geleverde goederen wordt BTW berekend. 
 3. De prijs voor consulten is exclusief reiskosten in geval de locatie waar uitvoering aan het consult wordt gegeven, meer dan tien kilometer is verwijderd van het adres als bedoeld in artikel 1.1. De reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer.
 4. Consulten die in gelijktijdige aanwezigheid van partijen worden gegeven, dienen contant of per pin te worden voldaan. Op verzoek van In Balans Lifestyle geschiedt dit na een consult. Eventueel verkochte producten dienen bij de aflevering te worden betaald indien ten tijde van de aflevering sprake is van gelijktijdige aanwezigheid van partijen.
 5. Voor de gevallen waarin het bepaalde in het vorige lid geen toepassing vindt, dient betaling plaats te vinden middels overboeking, binnen acht dagen na factuurdatum. In geval van een consumentkoop zal In Balans Lifestyle de wederpartij nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 6. In Balans Lifestyle is gerechtigd de eventueel aan de wederpartij toekomende facturen per e-mail aan haar beschikbaar te stellen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. In Balans Lifestyle draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan In Balans Lifestyle kan worden toegerekend.
 2. Alle door In Balans Lifestyle verstrekte voedings- en leefstijladviezen, suppletievoorstellen, eventueel vermelde bijwerkingen, soorten, aantallen, tarieven, verwerkingsmogelijkheden, oefeningen e.d. worden met de grootst mogelijke zorg gepresenteerd. Mochten zich onverhoopt afwijkingen voordoen, dan vloeit daaruit geen enkele aansprakelijkheid voor In Balans Lifestyle voort.
 3. De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst. Misverstanden kunnen ontstaan door mondelinge of schriftelijke communicatie, niet tijdig ontvangen van mededelingen door technische problemen met e-mail of andere communicatiemiddelen, vertraagde levering per post e.d.
 4. Adviezen en instructies van In Balans Lifestyle zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwinnen van medisch advies of het ondergaan van een medische behandeling. Elke aansprakelijkheid van In Balans Lifestyle ter zake is uitgesloten.
 5. Gebruik van voedingssupplementen en andere producten geschiedt voor eigen risico van de wederpartij. In Balans Lifestyle neemt ter zake wel de verplichting op haar om de wederpartij zo goed mogelijk te adviseren over het gebruik van producten waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden, welke risico’s In Balans Lifestyle redelijkerwijs bekend behoren te zijn.
 6. In Balans Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, tenzij de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van In Balans Lifestyle. In dat geval is In Balans Lifestyle alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van In Balans Lifestyle wordt gedekt, en wel tot het maximale bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 7. Indien de verzekeraar van In Balans Lifestyle om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, of de schade onverhoopt niet is gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2500,-. In Balans Lifestyle is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, immateriële schade of andere gevolgschade van de wederpartij daarbij inbegrepen.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens In Balans Lifestyle bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 6, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de wederpartij.
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van In Balans Lifestyle, zal de wederpartij In Balans Lifestyle vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door In Balans Lifestyle.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge de ter zake geldende dwingende wetgeving.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van In Balans Lifestyle.

ARTIKEL 12. | PRIVACY

 1. Alle door In Balans Lifestyle verkregen persoonsgegevens worden door haar vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door In Balans Lifestyle, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. In Balans Lifestyle verwerkt persoonsgegevens in beginsel dan ook uitsluitend voor zover dat voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst nodig is. Onder ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’ wordt in dit artikel hetzelfde verstaan als in de Wet bescherming persoonsgegevens. Onder verwerking wordt dan ook tevens verstaan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens kunnen door In Balans Lifestyle onder meer aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst of ter bescherming van een vitaal belang van de wederpartij nodig is, e.e.a. in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens worden door In Balans Lifestyle niet langer bewaard dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. De wederpartij kan met In Balans Lifestyle contact opnemen voor inzage van haar persoonsgegevens, of om haar gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Dergelijke verzoeken worden overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. In Balans Lifestyle behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen, haar ideeën, verstrekte adviezen en documentatie, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de wederpartij zelf. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan In Balans Lifestyle voorbehouden.
 2. De wederpartij verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst is voorzien. De wederpartij zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken, anders dan gelet op de aard en strekking van de overeenkomst is voorzien.
 3. In geval van een aan de wederpartij toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van In Balans Lifestyle, is de wederpartij, per overtreding, een direct opeisbare boete aan In Balans Lifestyle verschuldigd ten bedrage van € 2500,-, alsmede een boete van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat gewijzigde voorwaarden niet gelden voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Van een wijziging van deze algemene voorwaarden doet In Balans Lifestyle vóór of bij totstandkoming van een nieuwe overeenkomst mededeling aan de wederpartij.